هویت من

گوش بده تا بگم به تو نیتم رو ...

1-در زمان کدام پادشاه اورشلیم فتح شد؟ خسرو پرویز

2-اولین شبکه راددیو در چه سالی تاسیس شد؟ 1901

3-چه کسی رادیو را اختراع کرد؟ مارکونی

4-یزدگرد سوم به چه دلیل توسط آسیابان کشته شد؟ بخاطر طمع آسیابان به جواهرات او

5-گروه های خونی چه زمانی کشف شد؟ 105 سال پیش

6-جد داریوش, پادشاه هخامنشی چه نام داشت؟ اریار من

7-نخستین پرچم متعلق به کدام ملت بوده است؟دانمارک

8- مادر خشایارشا و همسر داریوش چه نام داشت؟ آتوسا

9- بنیان گذار سلسله ی ساسانیان کیست؟ اردشیر

10-کدام شاه ایرانی مورد احترام زیاد یونانیان, یهودیان و بابلیان بود؟ کوروش

11-اولین تمبر جهان در کدام کشور به چاپ رسید؟ انگلستان

12-قدیمی ترین آثاری كه از انسان های اولیه بدست آمده در کجا یافت شده است؟ آفریقا

13-منشور کوروش به چه خطی است؟ میخی

14-پاتخت هخامنشیان چه نام داشت؟ شوش

15-سنگین ترین شکست ایرانیان در مقابل یونانیان به کدام نبرد مربوط است؟ نبرد پلاته

16-از کدام پادشاهان ایرانی در انجیل نام برده شده است؟ کوروش دوم

17-فرماندهی ایرانیان در جنگ قادسیه در برابر اعراب را چه کسی بر عهده داشت؟ رستم فرخزاد

18-
نام قدیم ترکیه چه بوده است؟ عثمانی

19- شطرنج در چه کشوری اختراع شد؟ هند

20-دولت بیزانس با با چه دولتی همزمان بود؟ ساسانی

21-شهر مداین, پایتخت ایرانیان, به فارسی چه نام داشت؟  تیسفون

22- کدام پادشاه ایرانی موفق به فتح آتن شد؟ خشایارشا


23-


24-

25-اولین مردمانی که زغال سنگ رو کشف کردند چه کسانی بودند؟ ایرانی ها

26-بنیان گذار سلسله هخامنشی چه کسی بود؟ کوروش

27-مسجد امام اصفهان در زمان کدام پادشاه ساخته شده است؟ شاه عباس اول

28-

29-قدیمی ترین آثاری كه از انسان های اولیه بدست آمده در کجا یافت شده است؟ آفریقا


30-

31-کدام از جنبش های ملی ایرانیان نیست؟ جنبش کارگری


32-حساس ترین جنگ ایرانی ها با اعراب که دروازه ی فتح ایران بود چه نام داشت؟ نبرد نهاوند

33-موسیقی در کدام کشور اختراع شد؟
چین

34-آرامگاه کدام پادشاه در نقش رستم نیست؟ کوروش

35-
اولین تمبر جهان در چه سال میلادی به چاپ رسید؟ 1840

36-در زمان کدام پادشاه اشکانی یونان گرایی در ایران منسوخ شد؟ مهرداد اول